Po uzgodnieniu z Radą Parafialną Administracja Cmentarza postanowiła, że cmentarz będzie otwarty (furtki)w godz. 8.00 - 20.00.(lato), oraz 8.00 - 18.00 (zimą) Bramy będą zamknięte przez całą dobę.

Wszystkie sprawy związane z cmentarzem należy załatwiać z p. Mariuszem Wasilewskim zarządzającym z ramienia Parafii cmentarzem

- tel. 606 239 089

cmentarz w Cerekwi

Regulamin Cmentarza Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Stanisława Bp. M.      w Cerekwi.

Cmentarz jest miejscem spoczynku ciał zmarłych w oczekiwaniu na wielki dzień przyjścia Chrystusa jako sprawiedliwego Sędziego na końcu czasów. Jako wierzący oczekujemy Jego przyjścia, dlatego nie tylko pogrzeb, ale urządzenie i pielęgnacja grobów, jak też obecność i modlitwa przy grobach, mają charakter kultu religijnego. Dlatego uprasza się wszystkie osoby tu przebywające o właściwą troskę o to miejsce oraz zaleca się stosowanie poniższego REGULAMINU.

Rozdział I. Przepisy ogólne.

§1.Niniejszy Regulamin Cmentarza określa zasady korzystania z niego i udostępniania miejsc na pochówek. Właścicielem Cmentarza oraz całej jego infrastruktury włącznie jest parafia św. Stanisława w Cerekwi. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów(opiekunów) grobów. Na parafii spoczywa obowiązek troski o cmentarz oraz utrzymania jego katolickiego charakteru. Jest on położony na parafialnej działce nr.216 o pow. 1.8100m ².

§2.Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z:

1.Usytawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami.

2.Rozporzadzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.

3.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

§3.Cmentarzem administruje ustanowiony przez Parafię, po zasięgnięciu opinii Rady Parafialnej, Administrator. Siedziba Administratora Cmentarza znajduje się w bezpośredniej bliskości cmentarza i jest odpowiednio oznakowana. Wywieszone są godziny urzędowania, oraz wszystkie potrzebne i wymagane prawem informacje.

§4.Zabronione jest przebywanie na terenie cmentarza od zmroku do świtu z wyjątkiem Uroczystości Wszystkich Świętych oraz dni bezpośrednio przyległych.

§5.Na cmentarzu urządza się groby.:

- ziemne, bez murowanej piwnicy grobowej, trumnę umieszcza się w dole ziemnym i zasypuje ziemią.

- murowane(grobowce), piwnica grobowa z elementów budowlanych po bokach, gdzie umieszcza się trumnę, a nad nią wykonuje się sklepienie.

- dziecięce, jw. o określonych wymiarach.

- urnowe, (w razie potrzeby tzw. kolumbarium) gdzie umieszcza się urny z prochami.

Wielkość powyższych grobowców w zależności od potrzeb i możliwości może być różna np. jednoosobowy, dwuosobowy w pionie, dwuosobowy w poziomie, albo ich wielokrotność.

§6.Usytuowanie i wykonanie grobu jak też nagrobka(pomnika nagrobnego) wymaga pisemnej zgody Administratora, a w przypadkach przewidzianych prawem pisemnej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza. Grobowce i nagrobki(pomniki nagrobne) niespełniające tych wymagań będą usuwane na koszt inwestora.

§7.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.Zarzadzaniu cmentarzem – rozumie się przez to usługi, do których należy:

-udostępnienie Kaplicy Cmentarnej.

-przyjmowania zwłok do pochowania, w tym zawieranie umów o miejsce do urządzenia grobu, otwieranie i zamykanie grobowca, uporządkowanie grobowca.

- kopanie i zasypywanie grobów i murowanie piwnic grobowych, ekshumacje.

- wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.

- wykonywaniem wszelkich prac związanych z likwidacją grobu.

- utrzymywanie porządku w tym usuwanie nieczystości.

- wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, troska o bezpieczeństwo osób i mienia.

- nadzór nad usługami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne i osoby trzecie.

- przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem  z dnia 21 lipca 2003r.

2.Dysponencie(opiekunie) grobu – rozumie się przez to osobę, której aktualne dane osobowe dla dysponowania grobem, są wpisane w księdze grobów, jako dysponenta(opiekuna) danego grobu. Wszelkie decyzje i działania dysponenta(opiekuna) grobu uważa się za uzgodnione z rodziną pochowanego zmarłego.

3.Prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakres uprawnień dysponenta(opiekuna) grobu do grobowca. Obejmuje to w szczególności: pochówek, dochowanie, ekshumację, postawienie nagrobka, remontowanie i porządkowanie oraz dekorowanie grobu, jak też obecność i modlitwę przy grobie.

4.Prawie do pochowania- rozumie się przez to określenie, uprawnienia tych osób, które posiadają z mocy prawa(art.10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych) prerogatywy do organizowania pochówku osoby bliskiej(rozdz.3§1 regulaminu).

§8.Administrator cmentarza wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego Regulaminu stosując określone procedury i cenniki.

§9. Administrator nie odpowiada za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu.

§10.Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

Rozdział II. Przepisy porządkowe.

§1.Zgłaszanie i załatwianie wszelkich spraw winno odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym wyłącznie w Administracji Cmentarza w wyznaczonych godzinach.

§2.Osoby przebywające na cmentarzu obowiązane są do ciszy, przyzwoitego stroju i godnego zachowania się oraz dbałości o czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

§3.Niedozwolone jest na terenie cmentarza:

1.niszczenie i zanieczyszczanie grobów, chodzenie po grobach i wchodzenie na pomniki z wyjątkiem prowadzenia koniecznych prac.

2.przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu, używanie środków odurzających i palenie papierosów.

3.wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi miejscami, wyrzucanie śmieci pochodzących z poza cmentarza, wyrzucanie gruzu i pozostałości po pracach i remontach do śmieci oraz palenie śmieci.

4.samowolne nasadzanie i wycinanie drzew.

5.jazda motocyklem, guadem, rowerem, na rolkach i wrotkach.

6.wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Administracji z wyjątkiem pojazdów do przewozu osó niepełnosprawnych, starszych, chorych, inwalidów.

7.wprowadzanie psów i innych zwierząt.

8.prowadzenie handlu, rozprowadzanie jakichkolwiek ulotek i publikacji.

9.umieszczanbie tablic informacyjnych i reklamowych.

10.zachowanie lub prowadzenie prac zakłócających czy utrudniających przebieg pogrzebu, innych nabożeństw lub modlitwy grupy osób.

§4.Posiadanie prawa do grobu nie upoważnia do inwestycji poza powierzchnią miejsca grzebalnego: sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ławek, wykonywanie chodników wokół grobu(obwódek), ogrodzenia grobu, stawiania altanek itp.… Mogą być one usunięte bez powiadamiania dysponenta(opiekuna) grobu.

Rozdział III. Organizacja pogrzebu.

§1.Prawo do pochowania(organizacji pochówku) mają następujące osoby:

-pozostały współmałżonek(mąż, żona).

-krewni zstępni(dzieci, wnuki).

-krewni wstępni(rodzice, dziadkowie).

-krewni boczni(kuzynostwo).

-powinowaci w linii prostej(do pierwszego stopnia).

-inni krewni.

-właściwy organ państwowy lub wojskowy.

-osoby, które się do tego zobowiążą.

§2.Przyjęcie zwłok do pochówku odbywa się na wniosek osoby mającej prawo do pochowania po udokumentowaniu prawa do grobu i złożeniu karty zgonu zarejestrowanej w USC, a w razie potrzeby zgody Prokuratury, oraz po wniesieniu przewidzianych opłat. W przypadku dzieci martwo urodzonych jest to Akt Urodzenia z odpowiednią adnotacją. Administracja cmentarza ma prawo żądać udokumentowania prawa do pochowania.

§3.W przypadku przyjęcia do pochówku zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszystkie dokumenty winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

§4.Dysonent(opiekun) grobu może udostępnić grobowiec, którym dysponuje, do pochówku

u lub dochowania jedynie dla osób będących dla niego krewnymi lub powinowatymi w stopniu określonym ustawą.

§5.Administrator Cmentarza może odmówić pochówku lub dochowania w konkretnym grobie z następujących przyczyn:

1.z powodu braku miejsca.

2.jeśli dysponent(opiekun) grobu jest nieznany.

3.jeśli dysponent(opiekun) grobu nie uaktualnił danych i nie ma z nim kontaktu.

4.jeśli dysponent(opiekun) grobu nie uregulował wymaganych opłat.

5.jeśli dysponent(opiekun) grobu w sposób oczywisty łamie niniejszy regulamin.

§6.W przypadku jak wyżej, pochówek, pochówek lub dochowanie może odbyć się w miejscu,(rozdz.3 §4

Regulaminu) które inny dysponent(opiekun) otacza aktualnie odpowiednią troską i spełnia wymogi niniejszego Regulaminu lub w przypadku zupełnie nowego miejsca zobowiąże się do tego w przyszłości.

§7.Dochowanie urn jest możliwe jedynie w wolnej komorze grobu z bocznym wejściem.

§8.Na Cmentarzu obowiązuje, zgodnie z prawem, zakaz otwierania trumny.

Rozdział IV. Grób, dysponent(opiekun) grobu, prawo do grobu.

§1.Na cmentarzu parafialnym jakim jest miejscowy cmentarz z prawa do grobu korzystają w pierwszej kolejności mieszkańcy parafii CEREKIEW.

Tę przynależność stwierdza się na podstawie kartoteki parafialnej uaktualnianej w Kancelarii Parafii Cerekiew w czasie wizyty duszpasterskiej. W następnej kolejności dopiero osoby z poza parafii o ile zechcą spełnić wymogi niniejszego regulaminu i ponieść podwyższone opłaty cmentarne.

§2.Każdy grób powinien mieć dysponenta(opiekuna). Ma on obowiązek pisemnie uaktualniać swoje dane w Administracji Cmentarza tak, aby miała z nim możliwość stałego kontaktu. Ma również obowiązek troski o grobowiec i wnoszenia opłat przewidzianych regulaminem i aktualnym cennikiem.

§3.Status dysponenta(opiekuna) grobu otrzymuje osoba mająca prawo pochowania ciała (rozdz.38§1Regulaminu). Ustala Ona z Administracja Cmentarza lokalizację, rodzaj grobu i jego wymiary, zgodnie z planem zagospodarowania, oraz wnosi opłatę za miejsce, wg. cennika, która jest aktualna przez 20 lat. Okres ten liczy się od dnia wniesienia opłaty. Otrzymuje odpowiedni dokument stwierdzający ten fakt i korzysta z praw oraz wypełnia obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

§4.Dysponentem(opiekunem) tego samego grobu może zostać więcej niż jedna osoba. Wszystkie dyspozycje i decyzje jednego z dysponentów(opiekunów) grobu uważa się za uzgodnione wzajemnie i z innymi osobami posiadającymi prawo do grobu.

§5.Status dysponenta(opiekuna) grobu można uzyskać na skutek przekazania go przez poprzednika lub przejęcia po jego śmierci przez osobę do tego uprawnioną. Konieczne jest odnotowanie tego faktu w Administracji Cmentarza i uzyskanie aktualnego dokumentu.

§6.Po upływie 20 lat, o ile grób nie ulega likwidacji, należy ponowić, bez przypominania i wezwania z strony Administracji Cmentarza, opłatę od miejsca grobu na utrzymanie cmentarza, która jest aktualna na kolejne 20 lat. Obowiązek ten należy do dysponenta(opiekuna) grobu.

§7.W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat, traci się prawo użytkowania grobu i kwalifikuje się go do likwidacji(art.7 ust.2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Likwidacja jest poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie i tablicy informacyjnej. Z czynności likwidacyjnych sporządza się protokół.

§8.Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej opłaty, a grób po likwidacji przeznaczono dla kogoś innego, nie przysługuje roszczenie przywrócenia posiadanego dawnego miejsca, choćby ona nadal odwiedzała ten grób i opiekowała się nim.(Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 marca 1977 r., III CZP 17/77).

§9.Jeżeli grób od pewnego czasu jest opuszczony, zaniedbany, uszkodzony, a Administracja Cmentarza nie ma kontaktu z dysponentem(opiekunem) grobu to może po likwidacji grobu użyć tego miejsca do ponownych pochówków. Pozostałe szczątki osób z tego grobu umieszcza się pod nowo wybudowanym w tym miejscu grobem lub ossarium, czyli miejscu składania pozostałych szczątków ludzkich.

§10.Dopuszcza się możliwość przekazania prawa dysponowania grobem, osobie z poza rodziny nie posiadającej aktualnie takiego prawa, jedynie pustego grobowca, wyłącznie po załatwieniu formalności w Administracji Cmentarza oraz po wniesieniu należnej opłaty.

Rozdział V. Prowadzenie prac na Cmentarzu w Cerekwi.

§1.Administracja Cmentarza odmawia wjazdu na cmentarz i prowadzenia jakichkolwiek prac bez odpowiednio wcześniejszego uzgodnienia tego faktu i otrzymania przez dysponenta(opiekuna) grobu jak i wykonawcę pisemnej zgody po uiszczeniu przewidzianych opłat.

§2.Zabronione jest prowadzenie wszelkich planowanych prac w święta nakazane oraz państwowe z wyjątkiem drobnych prac porządkowych przez osoby indywidualne na własnych grobach.

§3.Zakres prowadzonych prac na grobie nie może wykraczać poza granice miejsca pochówku i nie może naruszać struktury tego grobu jak również grobów sąsiadujących.

§4.Wszelkie prace(budowa, przebudowa, remont, renowacja, konserwacja, umieszczanie tablic z napisem) mogą być wykonane jedynie za zgodą Administracji Cmentarza, po udostępnieniu danych osób lub firm mających wykonać te prace. Symbolika i wymowa pomników i nagrobków jak i treść tablic nie może być obraźliwa dla kogokolwiek oraz przeciwna zasadom wiary katolickiej.

§5.Zabrania się wykonawcy prac wyrzucania elementów grobów czy pomników oraz gruzu i pozostałości po pracach do pojemników, czy miejsc przeznaczonych na śmieci z grobów. Wykonawca usuwa je we własnym zakresie. Wyjątkowo może je złożyć  poza cmentarzem w miejscu wskazanym przez Administratora Cmentarza.

§6.Ekshumacji można dokonać na umotywowany wniosek osób mających prawo do pochowania po przedstawieniu zezwolenia właściwego Inspektora Sanitarnego lub na wniosek Prokuratury albo Sądu.

§7.Administracja Cmentarza ma prawo kontrolowania materiałów i narzędzi wnoszonych lub wwożonych oraz używanych na terenie cmentarza, jak też wywożonych lub wynoszonych poza jego teren.

§8.Administracja może odmówić zgody na wjazd jak i prowadzenie prac osobom lub firmom, które wcześniej łamały niniejszy Regulamin lub w wyniku ich prac powstały jakiekolwiek szkody.

§9.Wszyscy wykonawcy mają prawo doświadczenia usług na jednakowych warunkach i powinni udokumentować swoje kwalifikacje zgodnie z aktualnymi przepisami oraz są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§10.Aministracja Cmentarza w Cerekwi nie ponosi odpowiedzialności za pracowników wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyrządzone wszelkie szkody i straty oraz jest zobowiązany do ich naprawienia i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.

Rozdział VI. Prowadzenie dokumentacji, opłaty.

§1.Administracja Cmentarza prowadzi, przechowuje i uaktualnia wymaganą dokumentację cmentarną. Dane osobowe podlegają ochronie w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

§2.Osoby zainteresowane przekazując swoje dane Administracji Cmentarza wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a na życzenie mają do nich prawo wglądu oraz ich uaktualnienia.

§3.Opłaty są pobierane przez Administrację Cmentarza zgodnie z aktualnym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Każda wpłata potwierdzona jest odpowiednim dokumentem. Wysokość opłat wynika z kosztów bieżących utrzymania cmentarza, a realizowanie planowanych inwestycji uzależnione jest od posiadanych środków.

Administracja Cmentarza składa co pół roku sprawozdanie finansowe wobec Rady Parafialnej, a następnie informacje przedstawia parafii Proboszcz Parafii Cerekiew.

§4.W przypadkach określonych w rozdziale 7 §1 uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Opłaty zaległe regulowane są według aktualnie obowiązujących stawek. Aktualna informacja o wysokości opłat jest dostępna w Administracji Cmentarza. Wysokość opłat nie ujętych w cenniku ustala się na podstawie odrębnych umów. Cennik uzgadniany jest z Radą Parafialną.

§5.Na terenie Cmentarza Administracja pobiera opłaty:

1.za miejsce grzebalne na urządzenie grobu na 20 lat.

2.za miejsce grzebalne po upływie 20 lat jeśli grób nie ulega likwidacji.

3.za dochowanie(kolejne pochowanie w grobie).

4.administracyjną(płaconą w ciągu całego roku: na wywóz śmieci, wodę i inwestycje).

5.za czynności administracyjne przy zgodzie na postawienie nagrobka

6.za uporządkowanie grobu(pogłębienie, rozbudowa, wygospodarowanie miejsca itp…).

7.za czynności organizacyjne w związku z wjazdem dla prowadzenia prac.

8.za przekazanie prawa do dysponowania grobem pustym.

§6.Dysponent(opiekun) grobu jest zwolniony z opłaty administracyjnej w każdym piątym roku płatności, o ile wywiązał się terminowo, zgodnie z Regulaminem, z dotychczasowych opłat.

§7.Z opłat cmentarnych zwolnieni są opiekunowie następujących grobów:

1.Fundoatorów i dobrodziejów parafii.

2.Będacych zabytkami zgodnie z wykazem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.W których pochowani są kapłani i osoby konsekrowane.

4.Których dysponenci(opiekunowie) pełnią funkcję w Administracji Cmentarza.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

§1.Za wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przed Administracją Cmentarza w Cerekwi przez osoby zainteresowane nieprawdziwych lub nie kompletnych dokumentów, jak również nieprawdziwych oświadczeń istotnych dla danej sprawy lub dyspozycji naruszających dobra innych osób, wyłączną odpowiedzialność ponoszą te osoby. W przypadku ujawnienia powyższych nieprawidłowości zawarte uzgodnienia oraz umowy automatycznie wygasają, a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

§2.W przypadkach naruszenia niniejszego Regulaminu, Administracja Cmentarza ma prawo wystąpienia do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych, oraz wyegzekwowania pokrycia kosztów wyrządzonych szkód. Ma również prawo korzystania z pomocy osób lub firm, które mają uprawnienia i możliwości wyegzekwowania jego przestrzegania.

§3.W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw wymienione w rozdz. I§2 oraz inne regulujące te kwestie.

CEREKIEW, 1.10.2012.

 

Blok reklamowy

Wyszukiwanie

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
03 czerwca 2023

(154. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
904514